III nabór na wdrożenie CSR

Dec 15, 2015

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

jako Instytucja Realizująca dla projektu
„Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”
w ramach
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
działając na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. Nr 226 poz. 1651, z późn. zm.),

ogłasza konkurs o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o korzyściach płynących z wdrożenia CSR w swojej firmie, skorzystaj z formularza kontaktowego na dole strony głównej. Jesteśmy gotowi wskazać kierunek rozwoju Waszej strategii CSR tak, aby korespondował z możliwościami rozwoju Państwa działalności i wytycznymi grantodawcy. Fundusze na rozwój CSR stanowią pomoc de minimis – warto dobrze zaprojektować takie wsparcie. Powierz swój rozwój firmie MIRSKIM – specjalistom od badań i wdrażania innowacji oraz rejestrowanemu przez PARP doradcy CSR.

Celem konkursu jest udzielenie pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na realizację projektów polegających na wdrożeniu rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Przez społeczną odpowiedzialność biznesu rozumie się podejmowanie przez przedsiębiorcę rozwiązań, bezpośrednio związanych z prowadzoną przez niego działalnością, uwzględniających aspekty społeczne i środowiskowe.

Wsparcie na wdrożenie CSR może być udzielone mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który spełnia łącznie następujące warunki:

posiada siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w województwie: podlaskim, opolskim, warmińsko-mazurskim, łódzkim lub świętokrzyskim;
rozpoczął wykonywanie działalności gospodarczej co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia;
złożył tylko jeden wniosek w ramach naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR;
nie otrzymał wcześniej wsparcia na wdrożenie CSR w ramach projektu PARP „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”.

Całkowita alokacja środków na udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR dla MŚP w ramach III naboru konkursu wynosi 2 366 885,00 PLN [1]. Alokacja środków na poszczególne województwa wynosi: łódzkie – 473 377,00 PLN, opolskie – 473 377,00 PLN, podlaskie – 473 377,00 PLN, świętokrzyskie – 473 377,00 PLN, warmińsko-mazurskie – 473 377,00 PLN.

Wsparcie na wdrożenie CSR stanowi pomoc de minimis. Maksymalna kwota wsparcia to 100 000 PLN, przy czym wsparcie stanowić może do 70% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Wnioski o udzielenie wsparcia można składać od 11.01.2016 r. do 08.02.2016 r. do godz. 16:30.
Kolejność składania wniosków o udzielenie wsparcia nie będzie brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu wsparcia na wdrożenie CSR.

Źródło: PARP : Konkurs o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR – nabór III

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-45406015-2', 'mirskim.pl'); ga('send', 'pageview');