(RUR) Rejestr Usług Rozwojowych

Jul 22, 2014

Element Systemu Zapewnienia Jakości Usługom Rozwojowym zacznie działać od 1 stycznia 2015 roku pod nazwą Rejestr Usług Rozwojowych (RUR). Tylko podmioty w nim zarejestrowane będą mogły organizować szkolenia współfinansowane ze środków EFS.

Informacja wstępna zamieszczona w karcie podmiotu uchyla tajemnicy kryteriów, jakie trzeba spłenić, by zozstać wpisanym do RUR.

1) Karta Podmiotu składa się z trzech części:
I. Informacje podstawowe,
II. Kryteria minimalne,
III. Kryteria wiarygodności.

2) Do Rejestru Usług Rozwojowych (dalej: rejestr) może zostać wpisany każdy Podmiot, który wypełni zgłoszenie o wpis do rejestru tj.:
A) Informacje podstawowe (I część Karty Podmiotu) oraz
B) zadeklaruje spełnienie kryteriów minimalnych (II część Karty Podmiotu)

3) W przypadku, gdy Podmiot zadeklaruje chęć realizacji usług rozwojowych, skierowanych do pracowników i przedsiębiorców, które będą finansowane ze środków EFS w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 wówczas jest zobowiązany do zadeklarowania spełnienia kryteriów wiarygodności (III część Karty Podmiotu).

4) Informacje podane w części I, II i III Karty Podmiotu będą podlegały wstępnemu sprawdzeniu.

5) Wstępne sprawdzenie informacji podawanych przez Podmiot w Karcie Podmiotu w zakresie ich kompletności i poprawności będzie dokonywane przez Administratora rejestru lub instytucję upoważnioną przez Administratora rejestru. Po pozytywnym przejściu procesu wstępnego sprawdzenia Podmiot zostanie wpisany do rejestru i uzyska możliwość rejestrowania usług w rejestrze.

6) W przypadku, gdy Podmiot zadeklaruje chęć realizacji usług rozwojowych skierowanych do pracowników i przedsiębiorców, które będą finansowane ze środków EFS w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020, wówczas informacje podane przez Podmiot w Karcie Podmiotu mogą podlegać również sprawdzeniu zgodności wpisu ze stanem faktycznym. Sprawdzenie zgodności wpisu ze stanem faktycznym przeprowadzane jest po dokonaniu wpisu do rejestru i odbywa się w biurze/siedzibie Podmiotu lub w miejscu wskazanym przez Administratora Rejestru.

7) Podmiot będzie zobowiązany do aktualizacji złożonego w Karcie Podmiotu oświadczenia w odniesieniu do kryteriów minimalnych oraz kryteriów wiarygodności (jeśli dotyczy) co 12 miesięcy, licząc od dnia wpisu do rejestru. Rejestr będzie wysyłał automatyczne przypomnienie o konieczności aktualizacji oświadczenia na 30 dni przed terminem wygaśnięcia jego ważności (czyli ok. 11 miesięcy od dnia wpisu do rejestru). Brak aktualizacji oświadczenia w ww. terminie w zakresie kryteriów minimalnych skutkować będzie automatycznym zawieszeniem możliwości rejestrowania przez dany Podmiot usług w rejestrze, zaś w zakresie kryteriów wiarygodności – automatycznym zawieszeniem możliwości świadczenia przez dany Podmiot usług współfinansowanych z EFS.

8) Jeżeli Podmiot wpisany do rejestru przestał spełniać którekolwiek z kryteriów warunkujących wpis do rejestru (kryteria minimalne i wiarygodności), określonych w Karcie Podmiotu, jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Administratora rejestru w celu zmiany statusu Podmiotu w rejestrze.

9) Jeżeli informacje podane przez Podmiot w Informacjach podstawowych (część I Karty Podmiotu) uległy zmianie, Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do aktualizacji tych informacji w terminie maksymalnie 7 dni kalendarzowych od zaistnienia zmiany. Obowiązek ten będzie wynikał z Regulaminu funkcjonowania Podmiotu w rejestrze.

10) Klienci korzystający z Rejestru Usług Rozwojowych będą widzieli jedynie informacje podane przez Podmiot w Informacjach podstawowych.

11) Podmiot będzie mógł wpisywać do rejestru tylko takie rodzaje usług (Karta Usługi), których realizację zadeklarował w części I Karty Podmiotu (pkt. 2 Informacji podstawowych)

12) Dane osobowe personelu Podmiotu, z którym współpracę deklaruje Podmiot (kluczowa kadra podmiotu) i z doświadczenia której chce skorzystać (osoba trzecia) podczas wpisu do rejestru, przetwarzane są w celu weryfikacji zgodności danych z deklaracją Podmiotu. Osoby z personelu Podmiotu (w tym kadra współpracująca) zobowiązane są wypełnić i podpisać oświadczenia, których wzór i treść dostępna będzie w Rejestrze Usług Rozwojowych, o przyjęciu do wiadomości: kto jest administratorem ich danych osobowych oraz w jakim zakresie i celu dane osobowe są przetwarzane. Podmiot zobowiązany jest do zamieszczenia skanów oświadczeń w rejestrze.

Więcej na stronie Agencji PARP tutaj.

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-45406015-2', 'mirskim.pl'); ga('send', 'pageview');